Wirtz-Visser Het makelaarskantoor voor waterwoningen en woonschepen

PRIVACY EN COOKIE BELEID

Inleiding
Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht Wirtz-Visser bv van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wirtz-Visser bv wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking, is gevestigd aan: Lange Muiderweg 577 1382 LD Weesp en bereikbaar op telefoonnummer 0294 271786 of via e-mail info@wirtz-visser.nl Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Wirtz-Visser bv worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van Wirtz-Visser bv is de heer M.Visser te bereiken via e-mail info@wirtz-visser.nl of 0294 271786

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens
Wirtz-Visser bv verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en diensten van Wirtz-Visser bv per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen, indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.

2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Wirtz-Visser bv is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase.

3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met of via ons sluit.

4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrief of ons via social media benadert.

5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Wirtz-Visser bv rusten.

6. Uitvoering te kunnen geven aan wettelijke voorschriften in geval van (financiele) transacties.

7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.

8. Daarnaast is Wirtz-Visser bv op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Wirtz-Visser bv kan dit ook doen via campagnes op social media.

9. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens
Wirtz-Visser bv verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens
Wirtz-Visser bv verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

Beveiliging
Wirtz-Visser bv heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Wirtz-Visser bv toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie. Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten
Een ieder over wie Wirtz-Visser bv persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen. Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan: info@wirtz-visser.nl  onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. Wirtz-Visser bv zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing
Indien u door Wirtz-Visser bv in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@wirtz-visser.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt.

Social Media
Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen, daar proactief op in te gaan e/eof individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen info@wirtz-visser.nl.

Gebruik van cookies
Wirtz-Visser bv maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smart-phone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat.

Cookies verwijderen
Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites
WOp de website van onze organisatie kunt u links naar andere websites aantreffen. Wirtz-Visser.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens
Indien u van mening bent, dat Wirtz-Visser bv in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@wirtz-visser.nl of via telefoonnummer 0294 271786. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@wirtz-visser.nl of via telefoonnummer 0294 271786. 

Wijzigingen
Wirtz-Visser bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het door haar gehanteerde privacy beleid. Weesp, 13 december, 2018

CONTACT DE MAKELAAR

  • E-mail de makelaar bij interesse in dit object